Strona główna > Zakres prac Zespołu

Zakres prac Zespołu

Zespół ds. Ekologii w UJ CM wyznacza zadania w dziedzinie ekologii na uczelni, oraz osoby (lub grupy wykonawców) odpowiedzialne za ich realizację, ustala terminy realizacji i priorytety, a po zatwierdzeniu przez Rektora, czuwa nad przebiegiem tych przedsięwzięć. Podejmując inicjatywę „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Środowiska w UJ CM) Zespół ds. Ekologii zidentyfikował kilka obszarów, w których będzie realizować działania celem sprostania globalnym wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu i utratą bioróżnorodności.

  • Emisja gazów cieplarnianych (m.in. CO2) z budynków uniwersyteckich: ograniczenie do minimum emisji dwutlenku węgla, zmniejszenie zużycia energii cieplnej (patrz: Budynki przyjazne dla środowiska)
  • Badania: realizacja projektów badawczych nad zrównoważonymi sposobami odżywiania się oraz diagnozowaniem i nowymi terapiami chorób cywilizacyjnych (patrz: Badania).
    Od wody po leki; od tego, jak się odżywiamy, po sposób, w jaki chronimy nasz organizm; interdyscyplinarne badania w UJ CM pomogą lepiej zrozumieć złożoność zależności między funkcjonowaniem człowieka i środowiska, oraz wywrzeć pozytywny wpływ na zmieniający się świat
  • Nauczanie/Edukacja: umożliwienie studentom zgłębienia zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju środowiska, w ramach nieobowiązkowego/fakultatywnego programu nauczania (patrz: Zielona chemia)
  • Bioróżnorodność: zwiększenie bioróżnorodności środowiska poprzez zwiększenie powierzchni obszarów zielonych (patrz: Bioróżnorodność/Zrównoważone wykorzystanie zasobów)
  • Zrównoważone wykorzystanie zasobów: zmniejszenie wpływu realizowanych badań na środowisko (patrz: Bioróżnorodność/Zrównoważone wykorzystanie zasobów)
  • Podróże służbowe/transport „wewnątrz-uniwersytecki”: zmniejszenie emisji związanej z podróżami samolotowymi pracowników Uniwersytetu, podejmowanie inicjatyw zachęcających do jazdy na rowerze, spacerów, korzystania z transportu publicznego i ograniczenie używania samochodów, upowszechnienie transportu niskoemisyjnego
  • Wnioski z przebiegu pandemii: indywidualizacja trybu pracy naukowców i nauczycieli dydaktycznych, możliwość wdrożenia przyjaznego dla środowiska trybu pracy